KERKHOF architecten BNA – Goed Plan!

Bouw of verbouwplannen?

Wij adviseren u graag over de bouwmogelijkheden van uw bouwgrond of verbouwmogelijkheden van uw bestaande bebouwing (woning, kantoren, bedrijfsruimte, scholen).

Wij tekenen standaard in 3D, hierdoor kunnen we u in een vroeg stadium laten zien wat de consequenties zijn van bijvoorbeeld een aan-/uitbouw voor de gevelaanzichten en voor het interieur.

Eerste bezoek

Tijdens het eerste bezoek komen wij bij u thuis of op kantoor om uw ideeën en plannen te bespreken en in kaart te brengen. Door dit overleg krijgen wij een duidelijk beeld van uw wensen en krijgen wij inzicht in het te doorlopen traject. Het eerste bezoek is geheel vrijblijvend.

Offerte

Binnen een paar dagen na het eerste bezoek ontvangt u van ons de offerte voor het project. Hierin staat precies aangegeven welke werkzaamheden wij gaan verrichten. Net als het eerste bezoek is deze offerte geheel vrijblijvend. U ontvangt de offerte digitaal. Indien u akkoord gaat met de offerte stuurt u één exemplaar ondertekend terug.

Ontwerp

Zodra wij de opdracht ontvangen hebben beginnen we met het vertalen van uw wensen naar een ontwerp. Ook nemen wij contact op met de gemeente, om het plan te toetsen aan het bestemmingsplan, voorwaarde vanuit welstand en eventuele andere randvoorwaarden. Door deze oriëntatie kunnen wij in een vroeg stadium van het proces eventuele obstakels signaleren en problemen voorkomen. De wensen en verzamelde gegevens van de gemeente worden vertaald in een ontwerp. Wij maken meestal 2 varianten.

Bij het tweede bezoek presenteren wij de ontwerpen aan u. Op een duidelijke manier wordt verteld hoe de wensen en eisen in het ontwerp verenigd zijn. We nemen de plattegrond(en), gevels, doorsnede(n) en 3d met u door en waar nodig zetten we kanttekeningen of schetsen we verbeteringen. Tijdens dit gesprek komt er vaak veel op u af! Wij adviseren u de ontwerpen ook even te laten bezinken en later die week nog eens te bestuderen.

Het gesprek en de “bezink” tijd levert vaak aanpassingen, nieuwe inzichten en ideeën op, deze worden vertaald in een nieuw ontwerp welke weer gepresenteerd gaat worden. Dit proces herhaald zich tot u tevreden bent over het ontwerp.

Omgevingsvergunning

Als het ontwerp gereed is, dan volgt de volgende stap. Het schetsplan wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp en evt. de aanvraag omgevingsvergunning (bouwaanvraag). Dit betekent dat het ontwerp wordt uitgebreid met constructie-overzichten, detaillering en eisen m.b.t. het bouwbesluit en bouwfysica. Ook worden er door de constructeur constructieberekeningen gemaakt.

Bouwvoorbereiding

Als de omgevingsvergunning verleend is kan de bouw van start gaan. Wij begeleiden u graag met het maken van kostenramingen en bestekken. Aan de hand hiervan kunnen er een aanbesteding onder geschikte aannemers plaats vinden. Het opstellen van selectiecriteria, het opstellen van een nota van inlichtingen, beoordelen van de aanbiedingen en onderhandelen met de aannemer over hun aanbieding. Dit leidt uiteindelijk tot een aanneemovereenkomst. Dit is een zorgvuldig onderhandelingsproces waarin wij de uitgangspunten van het ontwerp altijd weten te handhaven. Zodat het gebouw niet aan ruimtelijke kwaliteit verliest door bijvoorbeeld bezuinigingsmaatregelen.

Uitvoering en toezicht

Daarnaast voeren wij directie en houden toezicht op de bouwwerkzaamheden, overleggen met (onder)aannemers over de uitvoering en maken daar waar nodig is uitvoeringstekeningen. Het budget wordt bewaakt en er wordt toezicht gehouden op de afspraken en de kwaliteit van de bouw. Wij verrichten een vooroplevering en een eindoplevering met alle bijbehorende administratie en rapportages.

Algemene voorwaarden BNA

Als uitgangspunt voor de rechtsverhoudingen tussen architect en opdrachtgever zijn van toepassing de standaardvoorwaarden DNR 2011, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.